Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Reglement clubfokker

Reglement clubfokker

Reglement Clubfokker NBTC
U kunt het reglement hier downloaden

Commissie F&G november 2017 1
REGLEMENT CLUBFOKKER NBTC
16 maart 2019
1. Instelling Clubfokker NBTC
a. Een Clubfokker (hierna genoemd CF) is een fokker van Border Terriers die naast de bepalingen van het Verenigingsfokreglement (VFR) tevens voldoet aan de aanvullende bepalingen van dit Reglement. b. Inhoudelijke aanpassingen van het Reglement CF vinden uitsluitend plaats in de Algemene Vergadering.
c. De NBTC houdt een register bij van ClubFokkers. Om in aanmerking te komen voor opname in het register dient de reeds geregistreerde CF aan het begin van elk kalenderjaar een aanvraag in door middel van het digitaal Clubfokker formulier.
d. Het bestuur van de NBTC beslist binnen twee weken na indienen van de aanvraag over de registratie van de fokker als CF. Dit besluit wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk medegedeeld.
e. De CF betaalt een bedrag per pup per nest. Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De CF ontvangt een factuur in het kwartaal nadat het nest gemeld is.
2. Toelatingsbepalingen
a. De fokker is minimaal 12 maanden lid van de NBTC.
b. De fokker heeft aan de verplichtingen van het lidmaatschap van de NBTC voldaan.
c. De fokker heeft de basiscursus ‘Fokken’ gevolgd, georganiseerd door de NBTC, of een qua inhoud vergelijk-bare opleiding.
d. Met de aanvraag verklaart de fokker kennis te hebben van de bepalingen ten aanzien van het fokken van rashonden, zoals verwoord in de Statuten, het HR, het VFR en dit reglement van de NBTC en in het KR van de Raad van Beheer.
3. Algemene verplichtingen
a. Indien een CF een kennelnaam deelt met een andere fokker van Border Terriers dient deze fokker eveneens een CF te zijn. Dit geldt niet voor mederechthebbenden die niet (meer) actief fokken. De CF fokt conform de bepalingen van het KR, het VFR en dit reglement CF.
b. De CF biedt uitsluitend zelf gefokte pups te koop aan en verwijst niet door naar ‘niet’-Clubfokkers.
c. De CF maakt bij voorkeur gebruik van een koopcontract dat de NBTC beschikbaar heeft gesteld, of van een eigen koopcontract, waarin in elk geval de in het koopcontract van de NBTC aangegeven noodzakelijk bevonden onderdelen voorkomen.
d. De CF houdt zijn kennis op peil met behulp van kennisbronnen zoals lezingen, cursussen, trainingen, activiteiten, georganiseerd door de RvB, NBTC, RV, KC enz. alsmede het fokkersoverleg van de NBTC. Elke kennisbron vertegenwoordigt een aantal studiepunten. De DF behaalt per jaar een minimum aantal te behalen studiepunten. Het bestuur bepaalt het minimum aantal te behalen studiepunten alsmede het aantal toe te wijzen studiepunten aan een kennisbron. Eventueel teveel behaalde studiepunten mag de CF meenemen naar het daaropvolgende kalenderjaar.
e. De CF informeert zijn pupkopers over de Jonge Hondendag, waarvoor de betreffende pups ingeschreven kunnen worden en stuurt de eigenaren van de pups het inschrijfformulier toe. De CF streeft ernaar aanwezig te zijn op de Jonge Hondendag, waar pups uit de door hem of haar gefokte nesten zijn ingeschreven.
4. FairFok
a. In navolging van het projectplan Fairfok van de Raad van Beheer zijn bij het fokken gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van de reu en teef leidend en bepalend.
b. De CF streeft bij het fokken naar zodanige keuzes dat:
 verlies aan genetische diversiteit wordt voorkomen;
 erfelijke aandoeningen door inteelt en verwantschap worden voorkomen;
 de toename van de inteelt zo beperkt mogelijk wordt gehouden, en onder de 0,5% per generatie.
5. Fokgeschiktheid
a. De CF fokt uitsluitend met teven die op een leeftijd van minimaal 15 maanden bij een aankeuring als fokgeschikt zijn beoordeeld of vanaf de leeftijd van 9 maanden minimaal drie keer een kwalificatie van ten minste Zeer Goed hebben behaald op een (Kampioenschaps)clubmatch georganiseerd door de NBTC of een CAC-show in Nederland of een CACIB-show in Nederland of het buitenland.
b. Bij de dekaangifte conform het VFR art. 2.10 wordt informatie gevraagd over de fokgeschiktheid.
c. De NBTC organiseert minimaal 1x per jaar een aankeuring door een team van 2 voor het ras bevoegde keurmeesters en een dierenarts.
Reuen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de aankeuring.
d. De kosten hiervoor bedragen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag.
Commissie F&G november 2017 2
6. Verplichte gezondheidsonderzoeken
De CF laat zowel reuen als teven in zijn/haar bezit en die ingezet worden voor de fokkerij, verplicht testen op SLEM, tenzij aangetoond kan worden dat deze dieren vrij van SLEM zijn omdat de ouderdieren genetisch vrij zijn.
Het is verboden twee dragers met elkaar te kruisen of een lijder te gebruiken. Toegestane paringen zijn drager x vrij en vrij x vrij.
7. Dek- & Geboorteaanmelding
De CF is verplicht digitaal te melden aan de pupinformatie:
a. Elke dekking van elke teef in zijn/haar bezit, binnen 3 weken na de dekdatum, door middel van het volledig ingevulde dekmeldingsformulier op de NBTC-website.
b. Elke geboorte van een nest, binnen 10 dagen na de geboortedatum, door middel van het volledig ingevulde geboortemeldingsformulier op de NBTC-website.
8. Vermelding Clubblad en Website
a. In elk clubblad worden in de rubriek Border Burgerlijke Stand (BBS) in ieder geval de CF dekkingen en -geboorten vermeld.
b. Alle actuele CF dekkingen en -geboorten worden op de website geplaatst en zijn tot 10 weken na de geboorte voor iedereen in te zien. Op verzoek van de CF kan deze periode worden ingekort of verlengd.
c. Het actuele register van Clubfokkers wordt op de website geplaatst met vermelding van naam, e-mail, website, telefoonnummer en bij akkoordverklaring van de CF de postcodecijfers.
9. Naleving en sancties
a. Bij niet-naleving van de voorschriften van dit reglement kan het bestuur de volgende sancties opleggen:
 1e overtreding: waarschuwing;
 2e overtreding: schorsing: de naam van de CF zal gedurende 8 maanden niet gepubliceerd worden op de ClubFokkerslijst, dit geldt ook voor de dek- en geboortemeldingen op de NBTC-website;
 3e overtreding: schorsing: de naam van de CF zal gedurende 3 jaar niet gepubliceerd worden op de ClubFokkerslijst, dit geldt ook voor de dek- en geboortemeldingen op de NBTC-website.
b. De CF kan zich na een 4e overtreding niet meer laten registreren als CF.
c. De CF wordt schriftelijk geïnformeerd over de opgelegde sancties door het bestuur.
10. Beëindiging
a. De registratie als CF eindigt op schriftelijk verzoek van de fokker.
b. De registratie als CF eindigt als de fokker 3 jaar na het laatste nest niet meer heeft gefokt, tenzij de CF aangeeft binnen één jaar weer een nest te plannen.
c. De registratie als CF eindigt bij een 4e overtreding van dit reglement.
11. Verantwoordelijkheid
De koop en verkoop van pups geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de NBTC. De NBTC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of problemen van welke aard ook.
12. Overgangsbepalingen
a. Fokkers die door middel van een diploma of certificaat kunnen aantonen dat zij een van de onderstaande opleidingen of een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd zoals:
 KK1/BFH, KK2/VKK, Dierenarts, Dierenartsassistent(e), Dierenverzorging, Trimopleiding, Opleiding Kynologisch Instructeur,
zijn vrijgesteld van de onder 2.c vermelde bepaling.
b. Teven die bij de inwerkingtreding van dit reglement voldoen aan de kwalificaties van de ‘Pupinformatie’, worden geacht te voldoen aan de onder 5.a vermelde bepaling.
13. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!