Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Privacy Policy

Privacy Policy Zie ook onze Privacy Verklaring

 De Nederlandse Border Terrier Club (NBTC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NBTC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn    beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NBTC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door de NBTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam/Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats).

Uw persoonsgegevens worden door de NBTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NBTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam/Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats).

 

Uw persoonsgegevens worden door de NBTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 Verwerking van persoonsgegevens van digitale nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de NBTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De inschrijving middels het formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NBTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd dat men aangemeld is.

 

 Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-          Het verzorgen en uitgeven van het clubblad;

-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-          Het verzorgen van catalogi voor clubevenementen;

-          Het verzorgen van de beheeromgeving van de website;

-          Het verzorgen van de webwinkel.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De NBTC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-          Alle personen die namens de NBTC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-          Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Zie ook onze Privacy Verklaring

Contactgegevens

Nederlandse Border Terrier Club

Zuidzijde 46

7874TG

Odoornerveen

secretaris@borderterrier.nl

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!