Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Verenigingsfokreglement (VFR)

Verenigingsfokreglement
van:

De Nederlandse Border Terrier Club

 

1.1      Dit reglement voor de Nederlandse Border Terrier Club (NBTC), hierna te noe­men de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Border Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfok­reglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vereniging op 18 april 2015. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Vergadering van de vereniging.

1.2.      Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging.

1.3.      Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de ledenvergadering van de Raad van Beheer vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfok­reglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de vereni­ging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.      Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Ky­no­logisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Ge­bied in Nederland.

1.5.      Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.      Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

1.7.      Leden dienen hun honden op zodanige wijze te houden dat het wel­zijn van de honden zo goed mogelijk wordt verzekerd. Verwaarlozing, uitbuiting en wreed­heid kan nimmer wor­den ge­ac­cepteerd. Alle gedragingen dienen gericht te zijn op het belang van het individu­ele dier, alsook op dat van de Border Terrier.

 

 1. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.      Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

2.2.      Herhaalcombinaties:

2.2.a.   Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.

2.2.b.   Een combinatie waaruit bewezen erfelijke gebreken zijn voortge­komen mag niet worden herhaald.

2.3.      Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dek­king moet tenminste 10 maanden zijn.

 

 

2.4.      Aantal dekkingen:

Een reu mag per 12 maanden in Nederland maximaal 24 nesten voortbrengen met een ongelimiteerd maximum gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voort­gekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1:   In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaag­de dekking.

NB 2:   Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.      Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitge­slo­ten van de fokkerij.

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat inge­schre­ven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de ver­eniging gesteld worden.

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijn­de of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking (voor zover mogelijk bij overleden reuen) de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een na­tuur­lijke dekking van de dekreu betreft.

2.8.      Er mag uitsluitend met geestelijk en lichamelijk gezonde reuen worden gefokt. Eigenaren van een reu dienen dekkingen te weigeren voor teven die niet vol­doen aan dit Verenigingsfokreglement.

2.9.      De fokkerij dient gericht te zijn op de instandhouding en/of verbete­ring van de kwaliteit van de Border Terrier. Men dient niet te fokken met honden die duide­lijke lichamelijke en/of geestelijke gebreken ver­tonen.

2.10.    Binnen 3 weken na een dekking dient dit gemeld te worden aan de NBTC aan pupinfo@borderterrier.nl. Deze melding staat los van de verplichte dekaangifte bij de Raad van Beheer.

2.11.    Binnen 10 dagen na de geboorte van een nest dient dit te gemeld te worden aan de NBTC aan pupinfo@borderterrier.nl. Deze melding staat los van de verplichte geboorteaangifte bij de Raad van Beheer.

2.12.    De vereniging heeft het recht alle gemelde dekkingen en geboorten te publiceren.

 

 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.      Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20 maanden heeft bereikt.

3.2.      Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3.      Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4.      Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is ge­boren.

3.5.      Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

 

 1. GEZONDHEIDSREGELS

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oog­on­der­zoek en doofheid­onderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen de Border Terrier vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken.

4.3.      Aandoeningen

Deze regel is niet van toepassing.

4.4.      Diskwalificerende fouten

Met honden met één of meer onderstaande dis­kwa­lificerende fouten zoals beschreven in de rasstandaard mag niet worden gefokt.

 • Iedere hond, die duidelijk lichamelijke afwijkingen of abnormaal gedrag ver­toont, moet gediskwalificeerd worden.
 • Reuen moeten twee ogenschijnlijk normale, volledig ingedaalde testikels hebben.

4.5.      De vereniging heeft een meldpunt Gezondheid en Gedrag om een inzicht te krijgen in de gezondheidsstatus van de Border Terrier in Nederland.

 

 1. GEDRAGSREGELS

5.1.      Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.1.1.   Het vorige lid geldt zoals redelijkerwijs van de Border Terrier mag worden verwacht.

5.2.      Verplichte gedragstest

Voor de Border Terrier is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

 1. WERKGESCHIKTHEID

6.1.      Voor de Border Terrier is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toe­passing.

 

 1. EXTERIEURREGELS

7.1.      Kwalificatie

Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2.      Fokgeschiktheidskeuring

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepas­sing.

 

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1.      Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen, unieke identificatie middels een transponder, inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschaps­dieren.

8.2.      Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Voor die tijd dienen de pups niet gescheiden te worden van hun (gezonde) moeder. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.      Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de stan­daard behoren niet te worden verkocht zonder dat de koper volledig van dit gebrek en/of deze afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld.

8.4.      De fokkers moeten de kopers er op wijzen dat zij bij problemen contact dienen op te nemen met de fokker van hun pup.

8.5.      Fokkers mogen geen melding maken of verwijzen naar hun lidmaatschap van de vereniging in persoonlijk opgestelde advertenties in welke media dan ook.

 

 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.      Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.      Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afge­geven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaats­ge­von­den, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3.      In bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging bij een besluit met betrek­king tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van de Border Terrier daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

 

 1. INWERKINGTREDING

10.1.    Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 augustus 2015 nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Border Terrier Club op 18 (achttien) april 2015 (tweeduizendenvijftien).

Aldus inhoudelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Border Terrier Club op 13 april 2008, 09 april 2011 en 18 april 2015, laatstelijk door de Raad van Beheer op 1 december 2020.

De voorzitter,                                                             De secretaris,

Mevr. E.J. Weijenborg-Weggemans                        Mw. M. van de Mars

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!